چه مقدار از روند فعالیت سایت و گروه الو روانشناس رضایت دارید؟
(33.33%) 1
زیاد
(0%) 0
متوسط
(66.66%) 2
کم

تعداد شرکت کنندگان : 3